Inkom Logo

Изведени проекти

Во своето долгогодишно постоење фирмата Инком инженеринг има изведено станбено деловни објекти, индивидуални станбени куќи, деловни објекти, деловни објекти со магацински простор, комерцијални објекти, инфраструктурни објекти и др.